Prejsť na obsah
Študenti

E - zápis pre študentov, ktorí pokračujú v štúdiu vo vyšších ročníkoch

E - zápis do vyššieho ročníka  môžete vykonať v AIS

do   31.08.2021

V prípade akýchkoľvek otázok s vykonaním E-zápisu kontaktujte: marianna.frajkova@stuba.sk

E-zápis do vyšších ročníkov  môžu vykonať len tí študenti, ktorí splnili podmienky pre pokračovanie v štúdiu, t.j.

 • získali minimálne 20 kreditov v AR 2020/2021
 • pokiaľ mal študent v  AR 2020/2021 druhý zápis akéhokoľvek predmetu a nemá v AIS zapísané konečné hodnotenie, nie je možné uskutočniť zápis (aj po získaní 20 kreditov).

Podrobný postup – NÁVOD - nájdete TU


  !!!  Študenti pred vykonaním E - zápisu do 3.roč. + 4. roč. bakalárskeho štúdia a 2.roč. inžinierskeho štúdia MUSIA  mať v AIS zapísané hodnotenie z Odbornej praxe  !!!

  Prax v bakalárskom štúdiu (povinná) Výrobno-odborná prax na konci 2. ročníka  BŠ  2 až 6 týždňov v dôsledku obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19 a v závislosti od  možností strojárskeho podniku

  Povinnú prax treba absolvovať v priebehu prázdnin po 2. ročníku. Prax si zabezpečí každý študent individuálne. O vykonaní praxe je potrebné doniesť doklad, kde bude uvedený opis činností, ktoré praktikant vykonával. Zápočet praxe zapíše do AIS na základe písomných potvrdení poverený pracovník z ústavu garantujúceho študijný program.

  Prax v inžinierskom štúdiu (povinná) Odborná prax na konci 1. ročníka IŠ  2 až 5 týždňov v dôsledku obmedzení  súvisiacich s pandémiou COVID-19 a v závislosti od možností strojárskeho podniku

  Študenti na konci 1. ročníka inžinierskeho štúdia  absolvujú  2 až 5 - týždňovú odbornú prax v strojárskom podniku, kde si majú overiť a doplniť základné vedomosti z technologických a konštrukčných predmetov. Organizačne môže zabezpečiť odbornú prax ústav garantujúci študijný program. Odbornú prax vykonajú študenti pod vedením určeného odborníka z príslušného podniku. Poverený pracovník ústavu potvrdí študentovi absolvovanie praxe do AIS na základe študentom vypracovanej "Správy z odbornej praxe" v rozsahu cca 5 strán, kde študent uvedie všetky podstatné informácie o náplni a priebehu praxe.  

  Študijný program – bakalárske štúdium

  Zapisuje predmet: Výrobno - odborná prax

  B-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov

  Ing. Zuzana Peciarová -  zuzana.peciarova@stuba.sk

  B-AMAM, B-AMAMxA  aplikovaná mechanika a mechatronika

  doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. -  vladimir. chmelko@stuba.sk

  Ing. Jana Harakaľová -   jana.harakalova@stuba.sk

  B-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje

  Ing. Peter. Petrák, CSc. -   peter.petrak@stuba.sk

  B-MMKS meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

  prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. -   stanislav.duris@stuba.sk

   B-ESZ energetické stroje a zariadenia                                                                                   

  Ing. Jaroslav Šustek, PhD. -   jaroslav.sustek@stuba.sk

  doc. Ing. František Ridzoň, PhD. -   frantisek.ridzon@stuba.sk

  Ing. Lucia Bursíková, PhD. -  lucia.bursikova@stuba.sk

  B-EVT environmentálna výrobná technika

  Ing. Andrej Červeňan, PhD. -  (andrej.cervenan@stuba.sk)

  B-STAM strojárske technológie a materiály

  prof. Ing. , PhD.  Pavol Švec, Phd. -  pavol.svec@stuba.sk

  B-TOZP technika ochrany životného prostredia

  prof. Ing. Marián Peciar, PhD. -   marian.peciar@stuba.sk

   

  doc. Ing. Roman Fekete, PhD. - roman.fekete@Stuba.sk

  B-PTDVT – prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky

  doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc. - lubos.magdolen@stuba.sk

  Študijný program – inžinierske štúdium

  Zapisuje predmet:  Odborná prax

  I-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov

  Ing. Zuzana Peciarová -  zuzana.peciarova@stuba.sk

  I-AMAM, I-AMAMxA aplikovaná mechanika a mechatronika

  doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. -  vladimir. chmelko@stuba.sk

  Ing. Jana Harakaľová -   jana.harakalova@stuba.sk

  I-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje

  Ing. P. Petrák, CSc. -  peter.petrak@stuba.sk

   

  prof. Ing. L. Gulan, PhD. - ladislav.gulan@stuba.sk

  I-ESZ energetické stroje a zariadenia

  doc. Ing. František Ridzoň, PhD.  - frantisek.ridzon@stuba.sk

   

  Ing. Jaroslav Šustek, PhD. -  jaroslav.sustek@stuba.sk

  I-EVT environmentálna výrobná technika

  PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD. - (ingrid.souckova@stuba.sk).

  I-CHPZ chemické a potravinárske stroje a zariadenia

  prof. Ing. Marián Peciar, PhD. - marian.peciar@stuba.sk

   

  doc. Ing. Roman Fekete, PhD. - roman.fekete@Stuba.sk

  I-MESK meranie a skúšobníctvo

  Ing. Zuzana Peciarová -   zuzana.peciarova@stuba.sk

  I-STAM strojárske technológie a materiály

  prof. Ing. Pavol Švec, PhD. - pavel.svec@stuba.sk

  I-VSMK výrobné systémy a manažérstvo kvality

  doc. Ing. Peter Križan, PhD. - peter.krizan@stuba.sk

  !! E-zápis do 3. roč. + 4. roč. bakalárskeho štúdia a do 2.roč. ínžinierskeho štúdia VYKONAJTE až po zapísaní povinnej odbornej praxe do AIS!!

  Študentom, ktorí splnili podmienky pre pokračovanie v štúdiu +  vykonali E-zápis, budú referentky ÚPČ začiatkom septembra  posielať poštou POTVRDENIE O ŠTÚDIU spolu s PROLONGAČNOU ZNÁMKOU, príp. preukazom.

   

  PODMIENKY pre zaslanie potvrdenia o štúdiu a prolongačnej známky

  Študent pošle POŠTOU:

  1/ Vyplnené tlačivo - podpísané

  a) Čestné prehlásenie študenta o štúdiu (v prípade, že v Čestnom vyhlásení uvádzate, že ste platili na inej VŠ, je nutné priniesť doklad o platbe)

  alebo:

  b) Čestné prehlásenie študenta o štúdiu na VS – v slovensko-anglickom jazyku jazyku  (pre študentov, ktorí nie sú občanmi SR alebo nemajú trvalý pobyt v SR)

  2/ Prehlásenie BOZP a Ochrana pred požiarmi – iba študenti 3. roč. bakalárskeho štúdia - prelinkovanie  priamo na tlačivo v Tlačivách

  Potrebné preštudovať informácie na našej web stránke v záložke:

  Uchádzač – Prijímacie konanie – Školenie BOZP a Ochrany pred požiarmi

  3/ Žiadosť o výnimku z počtu zapísaných kreditov – žiadosť si podáva študent, ktorý si zapísal predmety za viac ako 90 kreditov

  POVINNOSTI po zápise - po 01.09.2021 t.j. AR 2021/2022: 

  • kontrola a potvrdenie OSOBNÝCH  ÚDAJOV v AIS
  • ČÍSLO  ÚČTU  v banke - kontrola (príp. aktualizovať)

  V prípade nesplnenia vyššie uvedených PODMIENOK a  POVINNOSTÍ, Vám referentky  ÚPČ nebudú  môcť  (poslať) vydať potvrdenie o štúdiu ani prolongačnú známku!

  Uvedené informácie sa týkajú študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa, ktorí študujú v SLOVENSKOM JAZYKU!

  Dôležité!

  Úradné hodiny počas hlavných letných prázdnin sú z dôvodu pandémie COVID-19 ZRUŠENÉ až do odvolania!!!

  V prípade potreby kontaktujte svoju študijnú referentku prostredníctvom e-mailu.

  Kontakty:

  2. roč. Bc. štúdia: milada.cavojska@stuba.sk (okrem )SP B-PTDVT

  3. roč. Bc. štúdia + všetky ročníky B-PTDVT: lucia.horvatova@stuba.sk

  2. roč. Ing. štúdia: milada.cavojska@stuba.sk