Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade s Čl.11 Štatútu STU a so Zásadami volieb do AS STU schválenými na zasadnutí AS STU dňa 25.2.2019 sa uskutočnia voľby členov a náhradníkov AS STU na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Harmonogram volieb:

  • do 8.4.2019 dekan SjF STU v súlade so schváleným harmonogramom volieb, doručí predsedovi príslušnej obvodnej volebnej komisie fakulty zoznam členov študentskej časti akademickej obce fakulty a zoznam členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.
  • od 8.4. do 17.4.2019 do 12:00 hod. sa podávajú návrhy kandidátov na členov AS STU predsedovi príslušnej obvodnej volebnej komisie SjF STU na predpísanom tlačive (Príloha 1 týchto organizačných pokynov) v zalepenej obálke s označením “Voľby do AS STU” – NEOTVÁRAŤ prostredníctvom podateľne SjF STU, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava 1. Právo navrhovať kandidáta na člena AS STU, zastupujúceho fakultu, majú členovia akademickej obce fakulty z príslušných volebných obvodov. Navrhovaní kandidáti musia so svojou kandidatúrou písomne súhlasiť. Volebná komisia preverí, či navrhovaní kandidáti aj navrhovatelia sú členmi príslušnej časti akademickej obce.
  • do 24. 4. 2019 obvodné volebné komisie fakulty zostavia pre jednotlivé volebné obvody kandidačné listiny na základe návrhov doručených volebnej komisii. Na kandidačných listinách sú jednotliví kandidáti zoradení podľa abecedy s uvedením priezviska, mena a titulov. Obvodné volebné komisie fakulty zabezpečia ich zverejnenie na webovom sídle
    fakulty.
  • 6. – 7.5.2019 sa uskutočnia na SjF STU tajné voľby členov AS STU. Voľby členov zamestnaneckej časti AS STU sa uskutočnia od 9:00 do 13:00 hod. v miestnosti č. 023 a voľby členov študentskej časti AS STU sa uskutočnia od 8:00 do 12:00 hod. vo vestibule Strojníckej fakulty STU.

Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do AS STU na SjF STU

Volebné komisie

Kandidáti na člena Akademického senátu STU (v abecednom poradí) na funkčné obdobie 2019 – 2023

Kandidáti na člena AS STU – študentská časť AS STU na funkčné obdobie 2019 - 2023

VÝSLEDKY VOLIEB DO
AS STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2019 – 2023 NA SjF STU    
Volebná účasť: 86,8 %

Zoznam kandidátov zvolených do AS STU podľa počtu získaných hlasov

1. Ridzoň, František, doc. Ing. PhD. počet získaných hlasov:  46
2. Chmelko , Vladimír, doc. Ing. PhD. počet získaných hlasov:  37
3. Peciar, Marián, prof. Ing. PhD. počet získaných hlasov:  36
4. Gulan, Ladislav, prof. Ing. PhD. počet získaných hlasov:  33

  Zoznam kandidátov zvolených za náhradníkov do AS STU podľa počtu získaných hlasov

1. Križan, Peter, doc. Ing. PhD. počet získaných hlasov:  29
2. Gondár, Ernest, prof. Ing. PhD. počet získaných hlasov:  27
3. Belavý, Cyril, prof. Ing. PhD. počet získaných hlasov:  25
4. Magdolen, Ľuboš, doc. Ing. PhD. počet získaných hlasov:  25
5. Jančo, Roland, prof. Ing. PhD. počet získaných hlasov:  23
6. Masaryk, Michal, doc. Ing. PhD. počet získaných hlasov:  19
7. Danko, Ján, Ing. PhD. počet získaných hlasov:  9

Poradie náhradníkov na pozícii 3 a 4 bolo pri rovnakom počte získaných hlasov určené losovaním.
Výsledky sú neoficiálne, musí ich potvrdiť volebná komisia AS STU.