Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade so zákonom č.131/2002 Z.z. a zákonom č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

Vedúci/vedúca Útvaru technicko-prevádzkových činností SjF

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa technického smeru (stavebné, elektrotechnické, strojnícke a pod.),
 • prax v prevádzke technicko-prevádzkových činností a správy budov,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • prax v prevádzke technicko-prevádzkových činností a správy budov min. 5 rokov
 • znalosť anglického jazyka výhodou.

Iné kritériá a požiadavky:

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v inžinierskych sieťach výhodou (napr. na výmenníkové stanice a plynové kotolne, prípadne v elektrotechnike a iné.)
 • vodičský preukaz sk. B

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný životopis a prehľad odbornej praxe,
 • overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (výpis z registra trestov).

Termín nástupu:  01.03.2018

Forma výberového konania:  písomná, pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 02.02.2018. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.