Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Rektor STU v Bratislave zastúpený dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods.1 Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest a funkcií profesorov a docentov:

Študijné odbory: Profesori Docenti
9.1.9 Aplikovaná matematika 1 4
5.1.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá 1 4
5.2.3 Dopravné s troje a zariadenia 2 2
5.2.29 Energetika 4 4
5.2.49 Procesná technika 1 2
5.2.50 Výrobná technika 0 2
5.2.57 Kvalita produkcie 1 2
5.2.51 Výrobné technológie 1 5
5.1.7 Aplikovaná mechanika 2 3
5.2.16 Mechatronika 1 2
5.2.14 Automatizácia 1 3
5.2.53 Meranie 1 2
5.2.55 Metrológia 2 1
5.2.5 Časti a mechanizmy strojov 0 2

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
-pedagogická prax a vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom študijnom odbore 
-znalosť jedného cudzieho jazyka

Prihlášky do výberového konania spolu s profesným životopisom, dokladmi o vzdelaní a publikačnej činnosti zasielajte na:

personálne oddelenie SjF STU
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava

do 21 dní od uverejnenia oznamu o výberovom konaní.