Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
HARMONOGRAM VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA SjF PRE FUNKČNÉ OBDOBIE 2011-2015

do 2.novembra 
- návrhy kandidátov (členovia AO pracovísk – zodpovední   členovia AS)

Členovia akademického senátu za príslušné pracoviská zabezpečia stretnutie členov akademickej obce pracoviska. Návrh na kandidáta na dekana Strojníckej fakulty STU z radov do-centov a profesorov fakulty na funkčné obdobie 2011-2015 môže podať každý člen akademickej obce*. Overenú zápisnicu zo stretnutia s prezenčnou listinou a zoznamom navrhnutých kandidátov doručia členovia AS volebnej komisii najneskôr do uvedeného dátumu. 

do 5.novembra
- overenie súhlasu (zodpovední: volebná komisia)

ZOZNAM KANDIDÁTOV

Volebná komisia písomne overí súhlas navrhnutých kandidátov na funkciu dekana fakulty a zoznam zverejní (www.sjf.stuba.sk, nástenka ŠP vo vestibule).

do 11 .novembra
- zverejnenie programových vyhlásení (zodpovední:volebná komisia)

Programové vyhlásenie doručia navrhnutí kandidáti, ktorí právoplatne súhlasili s kandidatúrou, v písomnej a elektronickej forme volebnej komisii, ktorá ho zverejní (www.sjf.stuba.sk, nástenka ŠP vo vestibule).

16.novembra
- predstavovanie kandidátov (zodpovední: volebná komisia, predseda AS)

Predseda AS zvolá 16.11. o 14.00 do S-1 stretnutie akademickej obce s kandidátmi na funkciu dekana fakulty. Kandidáti na základe vylosovaného poradia prezentujú individuálne v rozsahu 20 minút svoj volebný program. Po vystúpení posledného kandidáta nasleduje spoločná diskusia.

23.novembra
- voľba kandidáta na dekana (zodpovední. volebná komisia, predseda AS)

Voľba kandidáta na dekana podľa Rokovacieho poriadku AS SjF časť „Voľby dekana fakulty“ prebehne v akademickom senáte fakulty 23.11.2010 o 14.00 hod v miestnosti 023.    

Schválený v AS SjF 12.10.2010
Ing.Vladimír Chmelko, PhD.
predseda AS SjF STU

 

*Zákon o VŠ k 1.4.2010

§ 25 Akademická obec fakulty        (1) Akademická obec fakulty je základom akademickej samosprávy fakulty. Volí a odvoláva členov akademického senátu fakulty (§ 26 ods. 2).
 
       (2) Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci zaradení na fakulte, ak tak určí štatút verejnej vysokej školy (zamestnanecká časť akademickej obce fakulty), a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť akademickej obce fakulty).  

Harmonogram volieb členov Akademického senátu Strojníckej fakulty STU na obdobie 2010-2014  

23.11. – 30.11.2010   
voľba členov AS Sjf STU v akademických obciach ústavov (zodpovední: členovia AS)

Voľby do AS SjF STU na fukčné obdobie 2010-2014 prebehnú podľa Rokovacieho poriadku Akademického senátu Strojníckej fakulty schváleného dňa 7.6.2010 časť „Zásady volieb do Akademického senátu“ v dňoch 23-30.11.2010. Voľby prebehnú zvlášť v akademickej obci na základných pracoviskách fakulty a zvlášť v študentskej časti akademickej obce. Overenú zápisnicu s prezenčnou listinou a výsledkom volieb doručí člen AS predsedovi AS do uvedeného dátumu.

7.12.2010
prvé zasadnutie novozvoleného Akademického senátu fakulty
Zasadnutie nového Akademického senátu vedie predseda predošlého Akademického senátu až do zvolenia nových orgánov a komisií nového Akademického senátu.