Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU oznamuje, že v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry SjF STU má fakulta od 1. septembra 2007 nové základné pracoviská.


Základné pracovisko 

 Skratka

 

Vedúci  

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

 ÚAMAI

Institute of automation, measurement and applied informatics

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

 ÚAMM

Institute of applied mechanics and mechatronics

doc. Ing. Peter Šolek, PhD.

Ústav technológií a materiálov

 ÚTM

Institute of technologies and materials

doc. Ing. Viliam Hrnčiar, PhD.

Ústav dopravnej techniky a konštruovania

 ÚDTK

Institute of transport technology and designing

prof. Ing. Juraj Bukoveczky, PhD.

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

 ÚSETM

Institute of production systems, environmental technology and quality management

doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.

Ústav procesného a fluidného inžinierstva

 ÚPFI

Institute of process and fluid engineering

doc. Ing. Marián Peciar, PhD.

Ústav tepelnej energetiky

 ÚTE

Institute of thermal power engineering

prof. Ing. Václav Havelský, PhD.

 Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied

 ÚPHSV

Institute of natural sciences, humanities and social sciences

doc. RNDr. Ing. Blahoslav Harman, PhD.

Výpočtové a informačne stredisko

 VIS

Computer and information centre

Ing. Milan Repta

Centrum inovácii

 CI

Centre of innovations

Ing. Kazimír Chmela