Prejsť na obsah
Dianie na fakulte


Tak ako po iné roky, tak aj v tomto roku sa dňa 12.04.2017 uskutočnila Študentská vedecká konferencia (ŠVK), na ktorej sa prezentovali výsledky prác študentov našej fakulty. Najlepšie práce boli finančne odmenené, pričom ak za účasť v ŠVK, sa získavajú body na internát. V tomto roku svoje výsledky boli prezentované v nasledovných sekciách:

1. Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
2. Dopravné a pracovné stroje
3. Stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel
4. Výrobné systémy a enviromentálna technika
5. Aplikovaná mechanika
6. Mechatronika
7. Energetické stroje a zariadenia
8. Odborná komunikácia v cudzom jazyku
9. Strojárske technológie a materiály

F O T O G A L É R I A

VYHODNOTENIE

Sekcia (predseda) Dopravné a pracovné stroje
(prof. Ing. Miroslav Vereš,PhD.)
1. miesto Bc. Dominik Matovčík
KONŠTRUKČNÝ NÁVRH TRIEDIACEJ LOPATY PRE RÝPADLO S TELESKOPICKÝM VÝLOŽNÍKOM
(prof. Ing. L. Gulan, PhD.)
2. miesto Bc. Dávid Drahoš
SYNCHRONIZAČNÉ PRVKY PREVODOVÉHO ÚSTROJENSTVA
(doc. Ing. Ľ. Magdolen,PhD.)
3. miesto Bc. Michal Paják
KONCEPČNÝ NÁVRH KOLESOVÉHO TELESKOPICKÉHO RÝPADLA NOVEJ GENERÁCIE
(doc. Ing. I. Mazurkievič, CSc.)
Literárny fond SR
Bc. Peter Sokol
KONŠTRUKČNÝ NÁVRH RÁMU SAMOHYBNÉHO KOLESOVÉHO PODVOZKU TELESKOPICKÉHO RÝPADLA
(doc. Ing. I. Mazurkievič, CSc.)
Sekcia (predseda) Výrobné systémy a environmentálna technika
(doc. Ing. Marcela Pokusová, PhD.)
1. miesto Bc. Michal Habovštiak
Konštrukčný návrh robotizovaného pracoviska na montáž plynových regulátorov
(doc. Ing. Marian Králik, CSc.)
2. miesto Bc. Andrea Fečková
Príprava a charakterizácia polyetylénových kompozitov plnených biodegradovateľným plnivom
(Mgr. Zdenko Špitalský, PhD.)
3. miesto Bc. Jakub Janáč
Optimalizácia materiálového toku vo Volkswagen Slovakia, a.s.
(doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.)
Literárny fond SR
Bc. Andrej Hlávek
LASEROVÉ ZVÁRANIE HLINÍKOVEJ STRECHY AUTOMOBILE
(Ing. Andrej Červeňan, PhD.)

Sekcia (predseda) ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA (prof. Ing. František Urban, CSc.)
1. miesto Ježkovský Jakub, Bc. a Lampis Alessio
Time-resolved PIV systems
(Ing. Marek Mlkvik, PhD.)
2. miesto Antol Juraj, Bc.
Hodnotenie zmien parametrov chladiaceho okruhu pri zámene chladív
(doc. Ing. Peter Tomlein, CSc.)
3. miesto Betteš Róbert
Návrh absorbéra absorpčného chladiaceho zariadenia
(Ing. Peter Mlynár, PhD.)
Literárny fond SR
Kuracinová Denisa, Bc.
SLEDOVANIE KAVITAČNÉHO OPOTREBENIA NA KOVOVÝCH MATERIÁLOCH
(Ing. Marek Mlkvik, PhD.)

Sekcia (predseda) STROJE A ZARIADENIA PRE CHEMICKÝ A POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL (doc. Ing. Roman Fekete, Phd.)
1. miesto Bc. Eva Puškášová
REDUKCIA TRECIEHO ODPORU PRI TURBULENTNOM PRÚDENÍ KVAPALÍN POMOCOU ROZTOKOV POLYMÉROV
(Ing. František Dzianik, PhD.)
2. miesto Martin Hrbáň
Výskum granulácie farmaceutických materiálov
(Ing. Oliver Macho)
3. miesto Bc. Andrea Ondríková
Návrh konštrukčných úprav technológie výroby čpavkovej vody
(Ing. Martin Juriga, PhD.)
Literárny fond SR
Bc. Iveta Morávková
FILTRÁCIA NENEWTONOVSKEJ KVAPALINY
(Ing. František Dzianik, PhD.)

Sekcia (predseda) Aplikovaná mechanika
(prof. Ing. Pavel Élesztös, PhD.)
1. miesto Bc. Matúš Provazník
Dynamická analýza rotačného zariadenia časti filtroventilácie
(Ing. Ferdinand Havelka, PhD.)
2. miesto Bc. Vladimír Franko
Vplyv parametrov pruženia na zvislú dynamiku vozidla
(Ing. Jozef Bucha, PhD.)
3. miesto Bc. Tomáš Rovný
Optimalizácia závesného oka metódou konečných prvkov
(doc. Ing. Roland Jančo, PhD.)
Literárny fond SR
Komisiou nebola navrhnutá práca do súťaže o cenu lit. fondu SR.

Sekcia (predseda) ODBORNÁ KOMUNIKÁCIA V CUDZOM JAZYKU
(PhDr. Anna Kucharíková, CSc.)
1. miesto Lucia Hubková
Propulsion à bas-coût à l'aide de la roue de Segner
(Mgr. Katarína Vassalová)
1. miesto Bc. Dušan Šlachtič
Generative engineering design of the headlight cover lens
(Mgr. Jana Lokajová)
2. miesto Bc. Roman Čičmanec
Kernenergie
(Mgr. Tatiana Šuniarová)
3. miesto Klaudia Jarušková
Astronautennahrung
(Mgr. Tatiana Šuniarová)
Literárny fond SR
Komisiou nebola navrhnutá práca do súťaže o cenu lit. fondu SR

Sekcia (predseda) AUTOMATIZÁCIA A INFORMATIZÁCIA STROJOV A PROCESOV
(doc. Ing. Ján Vachálek,Phd.)
1. miesto Bc. Maroš Klapáč
Využitie vnorených platforiem na sledovanie pohybov na báze technológie RTLS (Real Time Locating System) v rámci konceptu Priemysel (Industry) 4.0
(doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.)
2. miesto Bc. Ján Trnovec
Experimentálne zariadenie na výskum adaptívneho získavania energie z vibrácií
(Ing. Martin Gulan, PhD.)
3. miesto Bc. Martin Nemec
Vytvorenie registračného portálu pre študentskú vedeckú konferenciu SjF STU v Bratislave
(Ing. Tomáš Volenský, PhD.)
Literárny fond SR
Bc. Maroš Klapáč
Využitie vnorených platforiem na sledovanie pohybov na báze technológie RTLS (Real Time Locating System) v rámci konceptu Priemysel (Industry) 4.0
(doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.)

https://svk.sjf.stuba.sk/.

Informácia pre študentov