Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení autori, vážené autorky,

je otvorené prihlasovanie publikácií do edičného plánu na roky 2017 a 2018.

Publikácie, ktoré boli avizované v edičnom pláne na rok 2015-2016 a neboli v tomto roku odovzdané, NEBUDÚautomaticky preklopené do edičného plánu na rok 2017-2018

Autori týchto publikácii musia svoje pripravované publikácie opätovne prihlásiť do edičného plánu na rok 2017 a 2018.

Vyplnené a podpísané návrhové listy posielajte edičnému referentovi SjF

Návrhový list musí byť kompletne podpísaný (pani prodekankou, pani Polčíkovou z KIS SjF STU, vedúcim ústavu)

Ing. Lucia Ploskuňáková (č. dverí 036)
Tel.: 00421 2 572 96 156

Návrhové listy, prosím zašlite aj v elektronickej verzii na email: lucia.ploskunakova@stuba.sk.

Termín ukončenia prihlasovania publikácií do edičného plánu SjF na rok 2017-2018 je: 16. november 2016.

Informácie k edičnej činnosti a edičnému plánu nájdete tiež na stránke fakulty

Súčasne Vám oznamujem, že na základe smernica rektora číslo: 9/2016 Pravidlá vydávania publikácií študijnej a inej literatúry na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, sa mení počet recenzentov potrebných na recenzovanie vysokoškolských učebníc na troch. (článok 9, bod 7)

V prípade recenzií monografií určuje recenzentov vedecký redaktor, ktorého menuje rektor STU. Do návrhového listu teda neudávate žiadnych recenzentov. (článok 9, bod 8)

Odkaz na Smernicu