Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Študenti,

tak ako aj minulý rok, tak aj tento tok prebieha predregistrácia predmetov na budúci akademický rok, ktorá bola spustená 18. 5. 2009 a bude trvať do 26.6. 2009.
Dôvod predregistrácie je hlavne zistenie záujmu o výberové predmety, t.j. či sa daný predmet bude v nasledujúcom akademickom roku otvárať. Ďalším dôvodom je aj zrýchlenie zápisu na začiatku akademického roka. Návod ako si predregistrovať predmety je v prílohe.
Určité komplikácie nastávajú pre študentov tretiakov (terajších končiacich bakalárov). V deň zloženia štátnej skúšky prestávate byť študentov SjF, t.j. strácate prístup do AIS (inak Vám nie je možné vytlačiť potvrdenie o skončení štúdia). Tieto práva nadobudnete až v deň zápisu. Preto Vám odporúčame si podať prihlášku, čo možno najskôr (aj zaplatiť poplatok). Potom by ste mali byť schopní si predregistrovať predmety na študijnom programe podľa prihlášky. (koniec predregistrácie 26.6.2009)
U študentov, ktorí sa hlásia na štud. program Automobily, lode a spaľovacie motory nie je možné zabezpečiť predregistráciu, z dôvodu špecializácií na tomto odbore. U nich bude prebiehať registrácia až pri zápise (osobitný rad). Výsledky zaradenia do špecializácie by mali byť zverejnené do polovice júla. Odporúčam Vám premyslieť si voliteľné predmety už pred zápisom, aby sa predišlo zbytočnému zdržovaniu.

Chcem zdôrazniť, že tí študenti, ktorí si nesplnia povinnosť predregistrácie nebudú zapísaní do ročníka.

Ďalšia možnosť predregistrácie bude spustená koncom letných prázdnin. Tí študenti, ktorí sa prihlásili na predmet, ktorý sa neotvára budú na túto skutočnosť upozornení mailom v AIS a budú mať možnosť si zaregistrovať iný predmet práve v druhom kole predregistrácie.

Ešte chcem upozorniť študentov, ktorí majú nezrovnalosti v AIS a indexe ohľadne známok (rozličné známky, nezapísané známky), že taktiež nebudú byť môcť zapísaní do nasledujúceho roka. Z toho dôvodu Vám odporúčam riešiť si tieto nezrovnalosti, buď na študijnom oddelení alebo s daným vyučujúcim predmetu. Platí to, čo je v AIS.

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať na: martin.stankovic@scs.sk

Návod napredregistraciu v AIS