Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Na základe niekoľkoročnej spolupráce bola v júni 2017 podpísaná dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Ľubomírom Šóošom, PhD. a generálnym riaditeľom Slovenskej legálnej metrológie, n.o. (SLM), doc. Ing. Jaromírom Markovičom, PhD. Zmluva o zriadení spoločného pracoviska. Cieľom Zmluvy je rozvíjať aktívnu spoluprácu SjF STU a SLM pri zabezpečovaní vzdelávania, riešení vedecko-výskumných úloh a projektov z oblasti metrológie, merania a skúšania.

Konkrétne sa spolupráca týka nasledovných činností:

  • poskytnutie vyšpecifikovaných priestorov a laboratórií SLM a SjF na pedagogický proces a na riešenie spoločných vedecko-výskumných prác a projektov;
  • pravidelné vypísanie diplomových a doktorandských prác, vedenie diplomantov a doktorandov;
  • spolupráca pri výchove doktorandov z praxe v študijnom odbore metrológia;
  • rozvoj vedy, výskumu a vývoja v oblasti metrológie, merania a skúšania;
  • navrhovanie spoločných vedeckých projektov uchádzajúcich sa o granty z mimorozpočtových zdrojov a zo zdrojov Európskej únie;
  • organizovanie a zabezpečovanie spoločných vedeckých a odborných seminárov a konferencií;