Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Zoznam študijných programov, v ktorých je možné získať motivačné odborové štipendium: 

I. STUPEŇ ŠTÚDIA

aplikovaná mechanika a mechatronika

automatizácia a informatizácia strojov a procesov

automobily, lode a spaľovacie motory

energetické strojárstvo

procesná a environmentálna technika

strojárske technológie a materiály

výrobné systémy a manažérstvo kvality

II. STUPEŇ ŠTÚDIA

automatizácia a informatizácia strojov a procesov

automobily, lode a spaľovacie motory

hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia

chemické a potravinárske stroje a zariadenia

mechatronika

meranie a skúšobníctvo

strojárske technológie a materiály

stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo

tepelné energetické stroje a zariadenia

výrobná a enviromentálna technika

Pri určovaní študijných odborov, ktoré dostanú štipendium sa zohľadňuje koeficient uplatnenia absolventov vysokej školy podľa odboru (KAP). V kalendárnom roku 2015 je KAP odvodený od počtu absolventov vysokej školy v dennej forme štúdia v kalendárnych rokoch 2012 a 2013 a počtu evidovaných nezamestnaných absolventov vysokej školy k 31. decembru 2013 podľa údajov UPSVAR. V kalendárnom roku 2015 KAP bol 95 %. Na základe daného kritéria odborové štipendium v roku 2015 získali študenti študijných programov:

I. STUPEŇ ŠTÚDIA:

Aplikovaná mechanika a mechatronika

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Automobily, lode a spaľovacie motory

Energetické strojárstvo

Procesná a enviromentálna technika

Strojárske technológie a materiály

Výrobné systémy a manažérstvo kvality

II. STUPEŇ ŠTÚDIA:

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Ostatné študijné programy mali KAP v rozmedzí 92,26% - 94,43%.

Všetky informácie ohľadne prijímacieho konania nájdete tu.