Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky udelil cenu za najlepší vedecký kolektív v oblasti metrológie kolektívu prof. Ing. Rudolfa Palenčára, CSc. z Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Strojníckej fakulty STU v Bratisave.

Naši vedci si toto ocenenie zaslúžili za významnú publikačnú činnosť v odborných časopisoch, prednáškovú činnosť na odborných akciách, seminároch a konferenciách v Slovenskej repubike a v zahraničí a za významnú odbornú publikačnú činnosť. Ocenenei si prevzali na 47. Fóre metrológov na Táloch dňa 16.mája 2018.