Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

RNDr. Romana Fíru

v študijnom programe: Metrológia

študijný odbor:             5.2.55 metrológia

sa uskutoční dňa  22. augusta 2013 o 8:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava,

číslo miestnosti: 004.

Názov DP:    „Návrh rekonštrukcie Michelsonovho interferometra na kalibráciu koncových mierok do 1000 mm“                            

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., Strojnícka fakulta TU Košice, Letná 9, 042 00 Košice
prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc., FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Školiteľ:                                              
RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc., Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.