Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Mgr. Ing. Filipa Tótha

v študijnom programe: Mechatronika
študijný odbor: 5.2.16 Mechatronika

sa uskutoční dňa 26. augusta 2014 o 11:30 hod. na ÚAMAI Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Mýtna ulica 36., 3. poschodie, číslo dverí 318.

Názov DP: „Autonómny mobilný robotický systém“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. – Strojnícka fakulta TUKE
doc. Ing. František Duchoň, PhD. – FEI STU v Bratislave

Školiteľ:
prof. Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.