Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Ing. Jan Rybář

v študijnom programe: metrológia,
študijný odbor: 5.2.55. metrológia

sa bude konať dňa 26. 08. 2019 o 11:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatky, Mýtna 36, 2p., miestnosť ML6.

Názov DP: „Vývoj metód pre zabezpečenie nadväznosti meradiel vnútroočného tlaku“

Oponenti dizertačnej práce:

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc., Fakulta aplikovanej informatiky, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne
doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD., Slovenská legálna metrológia

Školiteľ:  

prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., Strojnícka fakulta STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.