Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Ľudmila Gabrišová

v študijnom programe: procesná technika,
študijný odbor: 5.2.49. procesná technika

sa bude konať dňa 27. 08. 2019 o 11:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17, miestnosť 004.

Názov DP: „Sorpčno-desorpčné charakteristiky granulovaných aktívnych materiálov pre VOC“

Oponenti dizertačnej práce:

prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc., Fakulta chemická VUT v Brne
doc. RNDr. Ivan Valent, CSc., Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Školiteľ:  

prof. Ing. Marián Peciar, PhD., Strojnícka fakulta STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.