Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce
Ing. Milana Rafaja

v študijnom programe: Kvalita produkcie

študijný odbor:            5.2.57 kvalita produkcie

sa bude konať dňa 26.8.2015 o 11:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 421.

Názov DP: „Výskum a rozvoj nových modelov pre PLM prostredie v digitalizovaných sieťovo prepojených strojárskych závodoch“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Ivan Kuric, PhD. - Strojnícka fakulta ŽU
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. - Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Školiteľ: 
prof. Ing. Štefan Valčuha, CSc. – SjF STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.