Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Lucie Záležákovej

v študijnom programe: Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.29 Energetika

sa uskutoční dňa 21. augusta 2014 o 11:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 302.

Názov DP: „Zvýšenie energetickej účinnosti solárnych kolektorov“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Belo Füri, PhD. Stavebná fakulta STU
Ing. Peter Muškát, PhD. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Školiteľ:
prof. Ing. Václav Havelský PhD., ÚTE, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.