Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce - Ing. Igora Vrbu

v študijnom programe: Metrológia

študijný odbor:             5.2.55 metrológia

 sa uskutoční dňa  23. augusta 2013 o 10:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava,

číslo miestnosti: 004.

Názov DP:        „Neistoty merania predmetov zložitého tvaru na súradnicových meracích strojoch“                            

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., Strojnícka fakulta TU Košice, Letná 9, 042 00 Košice

RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc., Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

 

Školiteľ:                                              
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc., ÚAMAI, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.