Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Tomáš Világoš

v študijnom programe: strojárske technológie a materiály,
študijný odbor: 5.2.7. strojárske technológie a materiály

sa bude konať dňa 28. 08. 2019 o 10:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17, miestnosť 442.

Názov DP:    „Renovácia ťahadlového háku železničných vozidiel oblúkovým naváraním“

Oponenti dizertačnej práce:

doc. Ing. Peter Bernasovský, PhD., Strojnícka fakulta STU
doc. Ing. Marián Králik, CSc., Strojnícka fakulta STU

Školiteľ:  

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD., Strojnícka fakulta STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.