Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. František Világi

v študijnom programe: energetické stroje a zariadenia,
študijný odbor: 5.2.6. energetické stroje a zariadenia

sa bude konať dňa 28. 08. 2019 o 10:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17, miestnosť 302.

Názov DP:    „Analýza prúdenia v samoťažnej héliovej slučke“

Oponenti dizertačnej práce:

prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc., Strojnícka fakulta TUKE
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Školiteľ:  

doc. Ing. Branislav Knížat PhD., Strojnícka fakulta STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.