Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Miroslavy Vaľkovej

v študijnom programe: Metrológia

študijný odbor:             5.2.55 metrológia

sa uskutoční dňa  21. augusta 2013 o 8:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava, číslo miestnosti: 004.

Názov DP:        „Aplikácia spektrálnych metód pri zabezpečovaní nadväznosti jednotiek látkového množstva“                            

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Ján Híveš, PhD., FCHPT STU v Bratislave
doc. RNDr. Ivan Valent, PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Školiteľ:
Ing. Viliam Pätoprstý, CSc. – Slovenský metrologický ústav v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.