Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Filipa Uherčíka

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika

študijný odbor:             5.1.7 aplikovaná mechanika

sa uskutoční dňa  23. augusta 2013 o 13:00 hod. 

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 023.

Názov DP:        „Skúmanie pohybových závislostí končatín so zreteľom na ich využitie pre nové protézy“                            

Oponenti dizertačnej práce:                   

prof. Ing. Milan Žmindák, CSc., Strojnícka fakulta ŽU, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Ing. Marek Bachura, PhD., Otto Bock Slovakia s.r.o. Röntgenova 26, Bratislava 5 851 01

 

Školiteľ:                                              
doc. Ing. Branislav Hučko, PhD., ÚAMM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.