Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Jaroslava Šusteka

v študijnom programe: Energetické stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.6 energetické stroje a zariadenia

sa bude konať dňa 26.5.2016 o 10:00 hod.  na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 357.

Názov DP:„Tlakové straty vo výtlaku kompresora s chladivom CO2“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Róbert Olšiak, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave
doc. Ing. Miroslav Petrák, PhD. – ČVUT Praha, Fakulta Strojní, Ústav energetiky

Školiteľ: 
doc. Ing. Peter Tomlein, CSc. – SjF STU Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.