Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Surového

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály

študijný odbor:             5.2.7 strojárske technológie a materiály

sa uskutoční dňa 26.8.2013 o 16:30 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Ústave technológií a materiálov, Pionierska 15, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 231.

Názov DP:        „Gradientné materiály pripravené elektroforetickou depozíciou z  mikro a nano častíc“                            

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Milan Turňa, PhD., ÚVTE, Materiálovotechnologická  fakulta STU, Paulínska 16,    917 24 Trnava
Dr. Ing. Jaroslav Kováčik, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Račianska 75, 831 02 Bratislava 3

Školiteľ:   

doc. Ing. Štefan Emmer, PhD., ÚTM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.