Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujemE, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Andrey Suchal

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor:             5.1.7 aplikovaná mechanika

sa uskutoční dňa  24. októbra 2013 o 11:00 hod.

 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 004.

Názov DP:   „Influence of Thermal Effects on Dynamics of Disc Brakes and Occurence of Brake Squeal“                

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Štefan Segľa, CSc., Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky, Letná 9, 042 00 Košice

prof. Ing. Ondrej Záhorec, PhD., dôchodca

Školiteľ:    
doc. Ing. Miloš Musil, PhD., ÚAMM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.