Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Františka Staněka

v študijnom programe: Metrológia

študijný odbor:             5.2.55 metrológia

sa uskutoční dňa  21. augusta 2013 o 10:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava, číslo miestnosti: 004.

Názov DP:  „Primárny etalón vákua na princípe dynamickej expanzie s hornou  hranicou meracieho rozsahu do 10 Pa“                            

Oponenti dizertačnej práce:                  
Ing. Robert Spurný, PhD., Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
doc. RNDr. Petr Řepa, CSc., KFPP, Matematicko-fyzikální fakulta UK, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8

Školiteľ:                                              
RNDr. Jiří Tesař, PhD., Český metrologický institut, Okružní 31, 638 00 Brno, Česká republika

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.