Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

 Ing. Vladimíra Staňáka

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor: 5.1.7 aplikovaná mechanika

sa bude konať dňa 28.8.2015 o 10:00 hod.na Strojníckej fakulte STU v Bratislave,
Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 004.

Názov DP:„Analýza procesu rekuperácie energie pri brzdení vozidla s elektrickým pohonom“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc., Katedra aplikovanej mechaniky Žilinskej univerzity v Žiline
doc. Ing. František Palčák, CSc., Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky SjF STU v Bratislave

Školiteľ:  
prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD., Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.