Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Róberta Spenlingera

v študijnom programe: Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.29 energetika

sa uskutoční dňa 21. augusta 2014 o 16:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 302.

Názov DP: „Aplikácia pravdepodobnostnej analýzy bezpečnosti na optimalizáciu preventívnej údržby zariadení jadrových elektrární VVER 440“

Oponenti dizertačnej práce:

prof. Ing. Karol Balog, PhD. – MTF STU v Bratislave
Ing. Jozef Čech, PhD. – Slovenské elektrárne, a. s.

Školiteľ:
doc. Ing. František Urban, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.