Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce  Ing. Petra Sopkuliaka

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor: 5.2.55 metrológia

sa bude konať dňa 23.8.2017 o 10:30 hod.  na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, na ÚAMAI, Mýtna ulica 36, 812 31 Bratislava, miestnosť č. ML6.

Názov DP:  „Stanovenie neistôt metódou Monte Carlo pri kalibrácii meradiel“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.- Ústav merania SAV

Školiteľ:
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.– Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.