Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

  V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

 Ing. Pavla Semana

v študijnom programe: Automatizácia a riadenie strojov a procesov

študijný odbor:             5.2.14 automatizácia

sa uskutoční dňa  10. júla 2013 o 10:30 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, v knižnici ÚAMAI, Mýtna 36, Bratislava, 2. poschodie, číslo miestnosti: 228.

Názov DP: „Prediktívne riadenie nelineárneho mechatronického systému“                            

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Anton Vitko, PhD., FEI, STU v Bratislave
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD., Elektrotechnická fakulta,  ŽU Žilina

Školiteľ:    
prof. Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, CSc., Strojnícka fakulta STU v Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.