Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

            V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Radovana Rumana

v študijnom programe: Energetické stroje a zariadenia

študijný odbor: 5.2.6 energetické stroje a zariadenia

 sa bude konať dňa 26.5.2016 o 13:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 357.

Názov DP:        „Optimalizácia sacieho filtra v piestovom kompresore“

Oponenti dizertačnej práce:                  
doc. Ing. Róbert Olšiak, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave
doc. Ing. Miroslav Petrák, PhD. – ČVUT Praha, Fakulta Strojní, Ústav energetiky

Školiteľ:                                              
doc. Ing. Peter Tomlein, CSc. – SjF STU Bratislava 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.