Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce - Ing. Róbert Jerábek

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika               
študijný odbor: Strojárstvo

sa bude konať dňa 07. 07. 2022 o 10:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17, miestnosť 004.

Názov DP: „Improvement of a modelling methodology for hyperelastic materials in the area of                                             irreversible deformations“

Oponenti dizertačnej práce:  
prof. Ing. Radim Halama, PhD. - VŠB-TU Ostrava, Česká republika             
doc. Ing. Milan Vaško, PhD. - SjF ŽU v Žiline

Školiteľ:                                                 
doc. Ing. Ladislav Écsi, PhD. - ÚAMM SjF STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.

L.S.
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. - dekan SjF STU v Bratislave