Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

 Ing. Miroslava Repku

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor:             5.1.7 aplikovaná mechanika

sa uskutoční dňa  16. decembra 2013 o 11:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Simulation of the thermo-elastic films in DSC calorimetry“                            

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jozef Bocko, PhD., STROJNÍCKA FAKULTA TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
doc. Ing. Milan Naď, PhD., ÚVSAM, Materiálovotechnologická  fakulta STU, Paulínska 16 917 24 Trnava

Školiteľ:   
prof. Ing. Peter Šolek, PhD., ÚAMM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.