Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Branislava Ragana

v študijnom programe: Dopravná technika
študijný odbor:  5.2.3 dopravné stroje a zariadenia

sa bude konať dňa 15.10.2015 o 14:30 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava,miestnosť č. 004.

Názov DP: „Znižovanie spotreby minimotora“

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Vladimír Hlavňa, CSc., Strojnicka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Ing. Martin Svetlík, CSc. - dôchodca

Školiteľ:
doc. Ing. Marián polóni, CSc. – SjF STU Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.