Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Tomáša Petáka

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor:             5.2.55 metrológia

sa uskutoční dňa  22. augusta 2013 o 13:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava,

číslo miestnosti: 004.

 

Názov DP:        „Kalibrácia CNC obrábacích strojov“                            

Oponenti dizertačnej práce:                 
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., Strojnícka fakulta TU Košice, Letná 9, 042 00 Košice
RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc., Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

 

Školiteľ:
doc. Ing. Eva Kureková, CSc., ÚAMAI, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.