Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Kristíny Pavlovej

v študijnom programe: Dopravná technika
študijný odbor: 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia

sa uskutoční dňa 25. augusta 2014 o 10:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 004

Názov DP: „Výber stratégie riadenia sériového hybridného pohonu mestského autobusu“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, PhD. – SjF STU v Bratislave
Ing. Martin Vančura, PhD. – Škoda auto, a. s. Mladá Boleslav

Školiteľ:
doc. Ing. Marián Polóni, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.