Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Pavláska 

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor:             5.2.55 metrológia

sa bude konať dňa 27.8.2015 o 10:30 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 023.

Názov DP:„Improvement of thermocouple temperature measurements precision by use of different measuring techniques.“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 041 87  Košice
RNDr. Ing. Jiří Tesař, PhD., Český metrologický institut, Okružní 31, 638 00  Brno, Česká republika 

Školiteľ: 
doc. Ing. Stanislav Ďuriš, CSc. – ÚAMAI, SjF STU v Batislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.