Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Miroslava Paľa

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály

študijný odbor:             5.2.7 strojárske technológie a materiály

sa uskutoční dňa 26.8.2013 o 11:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Ústave technológií a materiálov, Pionierska 15, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 231.

Názov DP:        „Zvaritelnosť novej generácie žiarupevných austenitických ocelí určených na prácu pri superkritických podmienkach“                            

 Oponenti dizertačnej práce:                  
doc. Ing. Mária Dománková, PhD., Materiálovotechnologická  fakulta STU, Paulínska 16,   917 24 Trnava
Ing. Ladislav Falat, PhD., Ústav materiálového výskumu SAV, Slovenská akadémia vied, Watsonova 47,            040 01 Košice

Školiteľ:                                              
doc. Ing. Pavol Sejč, CSc., ÚTM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.