Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Pavol Novotný

v študijnom programe: aplikovaná mechanika,
študijný odbor: 5.1.7. aplikovaná mechanika

sa bude konať dňa 23. 08. 2019 o 09:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17, miestnosť 251.

Názov DP:     „Príspevok k hodnoteniu únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom namáhaní“

Oponenti dizertačnej práce:

Ing. Vladimír Kliman, DrSc., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ing. Róbert Ďurka, PhD., VAKUUMTECHNIK, s.r.o.
doc. Ing. Milan Naď, CSc., Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU

Školiteľ:  

doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD., Strojnícka fakulta STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.