Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Mateja Nováka

v študijnom programe: Dopravná technika
študijný odbor: 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia

sa uskutoční dňa 25. augusta 2014 o 12:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 004

Názov DP: „Využitie výsledkov modelových skúšok klzákov pre návrh metódy určenia ich výkonu“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jaromír Klepoch, CSc. – Slovenský Lloyd, s. r.o., Prístavná 10, 812 05 Bratislava
Ing. Peter Švarc, PhD. – BEC Malé Leváre

Školiteľ:
doc. Ing. Marián Polóni, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.