Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Marta Murgašová

v študijnom programe: energetické stroje a zariadenia,
študijný odbor: 5.2.6. energetické stroje a zariadenia

sa bude konať dňa 28. 08. 2019 o 11:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17, miestnosť 302.

Názov DP:     „Optimalizovaný návrh vodnej elektrárne aplikáciou modelových dát“

Oponenti dizertačnej práce:

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
doc. Ing. Sylvia Drábková, PhD., Strojnícka fakulta, VŠB – TU Ostrava

Školiteľ:  

doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD., Strojnícka fakulta STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.