Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

    V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

 Ing. Ivana Morávka

 v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály

študijný odbor:             5.2.7 strojárske technológie a materiály

 

sa uskutoční dňa  10. júla 2013 o 10:00 hod.

 

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava, číslo miestnosti: 442.

 Názov DP:  „Vývoj zariadenia a jeho technológie výroby na chov a produkciu                                        sterilných samcov Tse-tse múch“                            

 Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Aleš Krsek, PhD., dôchodca
doc. Ing. Pavol Božek, PhD., MTF, STU v Bratislave

Školiteľ:                                              
doc. Ing. Marián Králik, PhD. – SjF STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.