Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Juraja Míšaného

v študijnom programe: Dopravná technika
študijný odbor:    5.2.3 dopravné stroje a zariadenia

 sa uskutoční dňa 27. augusta 2015 o 15:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť číslo: 004.

Názov DP: „Vplyv prevodového ústrojenstva stavebného stroja a možnosti zvýšenia jeho  únosnosti so zameraním na zníženie ekologického zaťaženia pôdy.“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Juraj Rusnák PhD., SPU Nitra, Technická fakulta, Trieda A. Hlinku 2, 949 76  Nitra
doc. Ing. Marián Kučera, PhD., Katedra lesnej a mobilnej techniky, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene, Študentská ulica 26, 960 53  Zvolen

Školiteľ: 
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc. – SjF STU Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.