Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Tomáša Milesicha

v študijnom programe: Dopravná technika
študijný odbor: 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia

sa bude konať dňa 15.10.2015 o 13:00 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 004.

Názov DP:„Umelá inteligencia v procese optimalizácid spotreby motorových vozidiel“

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Viktor Ferencey, CSc., ÚAM, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

doc. Ing. Petr Porteš, PhD., Fakulta strojního inženýrství VUT Brno

Školiteľ:                                              
doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc. – SjF STU Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.