Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

 Ing. Miloša Matúša

v študijnom programe: Výrobné stroje a zariadenia

študijný odbor:             5.2.50 výrobná technika

sa uskutoční dňa 24. apríla 2015 o 10:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť číslo: 004. 

Názov DP:  „Lisovanie biomasy a vplyv geometrie lisovacej komory na kvalitu tuhých biopalív“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. – SjF TU Košice
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. – SjF ŽU Žilina

Školiteľ:          
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.