Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Mária Lacináka

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor:             5.1.7 aplikovaná mechanika

sa uskutoční dňa  23. augusta 2013 o 9:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 023.

Názov DP:        „Neinvazívne určovanie tlakového profilu krvi vo veľkých cievach“                            

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc., Strojnícka fakulta ŽU, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
doc. Ing. Milan Naď, PhD., ÚVSAM, Materiálovotechnologická  fakulta STU, Paulínska 16,917 24 T rnava

Školiteľ:   
doc. Ing. Branislav Hučko, PhD., ÚAMM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.