Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Rastislava Kubíčeka

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály
študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológia a materiály

sa uskutoční dňa 26. augusta 2014 o 13:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, v knižnici Ústavu technológií a materiálov, Pionierska 15, 831 02 Bratislava 3.

Názov DP: „Technologické a metalurgické aspekty oblúkového spájkovania austenitickej ocele 304L“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Štefan Emmer, PhD. – ÚTM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave
doc. Ing. Roman Koleňák, PhD. – ÚVT, MTF STU v Trnave

Školiteľ:
prof. Ing. Pavol Sejč, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.