Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Adama Krovinu

v študijnom programe:  Metrológia
študijný odbor:  5.2.55. metrológia

sa bude konať dňa 22.08.2018 o 12:30 hod.

na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Mýtna 36, miestnosť č. ML6.

Názov DP:      „Metrologické aspekty realizácie vlhkostného poľa potrebného pre odovzdávanie hodnoty jednotiek veličín charakterizujúcich vlhkosť vzduchu“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. Technická Univerzita z Košiciach Strojnícka fakulta, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania

RNDr. Zuzana Ďurišová, PhD. Slovenský metrologický ústav

Školiteľ:

Ing. Ivan Mikulecký, CSc, Strojnícka fakulta STU

 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.