Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

            V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Martina Kovala

v študijnom programe:     Metrológia
študijný odbor:                5.2.55 metrológia

 sa bude konať dňa 27.8.2015 o 9:00 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 023

Názov DP:        „Výskum ovplyvňujúcich faktorov na spresnenie realizácie a prenosu ITS-90“

Oponenti dizertačnej práce:                  
Ing. Milan Ioan Maniur, PhD.,Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55  Bratislava 4
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 041 87  Košice

Školiteľ:                                              
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. – SjF STU Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.